دسته بندی ها

روغن کنجد

نمایش دادن همه 8 نتیجه

٪32

روغن کنجد تصفیه 250cc

113.000 تومان
٪33

روغن کنجد پرس سرد 500cc

199.000 تومان
٪18
روغن کنجد بدون بو 900 سی سیروغن کنجد فوق تصفیه 900 سی سی
٪18
روغن کنجد بدون بو 1800 سی سیروغن کنجد فوق تصفیه 1800 سی سی
٪18
روغن کنجد بدون بو 4 لیتریروغن کنجد فوق تصفیه 4 لیتری

روغن کنجد تصفیه شده (بدون بو) 4 لیتری

1.330.000 تومان
٪18
روغن کنجد 900 سی سیروغن کنجد طبیعی 900 سی سی

روغن کنجد طبیعی 900 سی سی

318.000 تومان
٪18
روغن کنجد 1800 سی سیروغن کنجد طبیعی 1800 سی سی

روغن کنجد طبیعی 1800 سی سی

630.000 تومان
٪18
روغن کنجد 4 لیتریروغن کنجد طبیعی 4 لیتری

روغن کنجد طبیعی فرابکر 4 لیتری

1.240.000 تومان